Ostatnio dodane

Pogoda Lublin

Dzisiaj:

5°C / 5°C
odczuwalne 5°C
jutro środa czwartek
12° / 2° 3° / -2° 4° / 2°

 Regulamin korzystania z lądowiska modelarskiego Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu


Lądowisko modelarskie jest integralną częścią Lotniska Radawiec i dlatego też obowiązują na nim prawa i przepisy zawarte w ustawie Prawo Lotnicze. Wszyscy goście i modelarze z Lubelskiego Klubu Modelarskiego mają obowiązek podporządkowania się decyzjom i zarządzeniom władz Aeroklubu Lubelskiego i Sekcji Modelarskiej. Na teren lądowiska modelarskiego (dalej zwanego lotniskiem) wolno wchodzić i przebywać tylko członkom aeroklubu lubelskiego i ich gościom. Za gości odpowiada zapraszający modelarz.

I. Wykonywanie lotów modelarskich

 1. Dopuszczonymi do korzystania z lotniska modelarskiego są tylko członkowie sekcji modelarskiej oraz ich goście i osoby dopuszczone do uprawiania sportów modelarskich przez dyrekcję Aeroklubu Lubelskiego (zwane dalej użytkownikami).
 2. Jako gości określa się każdą osobę zaproszoną przez członków sekcji modelarskiej Aeroklubu korzystającą z lotniska modelarskiego w celu wykonywania lotów, nauki manewrów, obserwowania jako widz lub wykonywania prac na rzecz Sekcji Modelarskiej. Osoby nie zaproszone przez innego członka aeroklubu nie są gośćmi w rozumieniu tego regulaminu i nie mogą przebywać w czasie lotów modelarskich na terenie lotniska modelarskiego. Każdy obecny na lotnisku członek Aeroklubu ma obowiązek zwrócić takim osobom uwagę na ten fakt i poprosić o opuszczenie terenu lotniska modelarskiego.
 3. Osoby zapraszające i będące Gośćmi zobowiązane są do wcześniejszego zapoznania się z regulaminem lotniska modelarskiego i przestrzegania go. Osoby zapraszające mają obowiązek nadzoru zaproszonych Gości nad przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Użytkownicy , członkowie sekcji modelarskiej oraz członkowie innych sekcji Aeroklubu chcący wykonywać loty modelami są zobowiązani do wcześniejszego przedstawienia Przewodniczącemu Sekcji Modelarskiej lub jej sekretarzowi polisy OC z rozszerzeniem o wykonywanie sportów lotniczych w tym modelarstwo i z rozszerzeniem o modele do 25 kg. Użytkownicy nie posiadający takiej polisy nie mogą korzystać z lotniska modelarskiego. Kopię polisy należy złożyć u Sekretarza sekcji przed rozpoczęciem lotów na lotnisku modelarskim, przed opłatą składki członkowskiej.
 5. Do wykonywania wszelkiego rodzaju samodzielnych lotów modelarskich dopuszczone są osoby należące do Sekcji Modelarskiej będące członkami Aeroklubu Lubelskiego. Użytkownicy mają takie same uprawnienia pilotażowe jak członkowie aeroklubu, ale dopiero po wcześniejszej akceptacji władz sekcji modelarskiej. Wszyscy oni są później nazywani w Regulaminie „modelarzami”.
 6. W przypadku korzystania z lotniska modelarskiego przez więcej niż 1 osobę, najstarsza z nich stażem i będąca jednocześnie członkiem sekcji zobowiązana jest do pełnienia obowiązków kierowania lotami i prowadzenia obserwacji zdarzeń w przestrzeni powietrznej i dookoła na płycie lotniska i informowania modelarza wykonującego w tym czasie lot o wszelkich ważnych dla bezpieczeństwa zdarzeniach, manewrach itp.
 7. Loty na lotnisku modelarskim z udziałem użytkowników nie należących do AL, mogą się odbywać wyłącznie w obecności pełnoletniego modelarza będącego członkiem Aeroklubu Lubelskiego.
 8. Klucz do bramy wjazdowej (na dany rok), może otrzymać członek AL, który:
  • uregulował składki członkowskie,
  • okazał ważną polisę OC dotycząca uprawiania sportów modelarskich,
  • potwierdził podpisem znajomość „Regulaminu korzystania z lotniska modelarskiego Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu”.
  • zwrócił klucz za poprzedni sezon.
  • W czasie wykonywania lotów na terenie lotniska modelarskiego musi być zainstalowany rękaw – wskaźnik wiatru. Użytkownik nie posiadający rękawa nie ma prawa do korzystania z lotniska modelarskiego, zwłaszcza jeśli wykonuje loty jako jedyna osoba na lotnisku. Pracownicy Aeroklubu mają prawo do usunięcia z lotniska osoby nie posiadającej rękawa-wskaźnika.
 9. Lot wykonuje się w strefie , której wygląd przedstawiony jest na rysunku:   zabrania się lotów w kierunku wschodnim poza linię drzew znajdujących się przed torami kolejowymi oraz nad pobliskimi zabudowaniami.

Strefa lotu

 

I A. Strefa Lotu – zasady wykonywania lotów

 1. Strefę lotów w sposób bezpieczny wyznacza najstarszy stażem, obecny na lotnisku członek sekcji modelarskiej. Latanie poza wyznaczoną w regulaminie lub przez najstarszego modelarza strefą lotu jest niedopuszczalne.
 2. Jedynie podczas startu i lądowania modelarz pilot może się obrócić lub przemieścić do strefy wykonywania lotu.
 3. Modelarz uczeń może brać udział w lotach na terenie lotniska modelarskiego tylko pod nadzorem ”opiekuna” w systemie TRENER-UCZEŃ i tylko w obecności innych modelarzy. Sprzęt nadawczo odbiorczy do lotów w systemie trener –uczeń musi być sprawdzony przez innego, doświadczonego modelarza przed rozpoczęciem szkolenia.
 4. Loty w systemie trener-uczeń i samodzielne , wykonywane przez niedoświadczonych modelarzy przed wykonaniem lotu dopuszczającego lub bez opieki doświadczonego modelarza są surowo zabronione i nie stosowanie się do tego wymogu może skutkować nawet całkowitym zakazem lotów na czas określony przez zarząd sekcji modelarskiej lub Dyrektora Aeroklubu.
 5. Zarząd Sekcji Modelarskiej zastrzega sobie możliwość skierowania na lot weryfikujący każdego gościa, członka sekcji modelarskiej i użytkownika, pomimo wcześniejszego otrzymania pozwolenia na samodzielne loty. Decyzja ta może być podyktowana względami bezpieczeństwa obowiązującymi na lądowisku modelarskim i jego otoczeniu. Od momentu skierowania kolegi na lot weryfikacyjny zabrania mu się samodzielnych lotów.
 6. Pełniący w danej chwili obowiązki kierownika lotów ma prawo do zabronienia dalszego wykonywana lotów każdemu, kto nie będzie jego zdaniem zdolny do bezpiecznego wykona lotów z jakiegokolwiek powodu. Jego decyzja jest nieodwołana i nie podlega dyskusji.

 

II. Bezpieczeństwo – ogólne

 1. Każdy modelarz ma obowiązek w sposób przemyślany wykonywać loty i czynności potencjalnie niebezpieczne dla otoczenia.
 2. Samochody mogą parkować tylko w wyznaczonych do tego miejscach poza pasem lądowiska.
 3. Ruch pieszy po pasie lądowiska może odbywać się tylko jego obrzeżami i to z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 4. Zabrania się gier, zabaw i uprawiania innego hobby mogącego powodować zagrożenie dla bezpiecznego prowadzenia lotów.
 5. Zabrania się pozostawiania bez opieki na lądowisku dzieci i zwierząt domowych. Za dokonane przez nich szkody odpowiadają prawnie i materialnie rodzice, opiekunowie lub właściciele.
 6. Podczas prac związanych z pielęgnacją lądowiska np. koszenie trawy zabrania się wykonywania jakichkolwiek lotów.
 7. W przypadku awaryjnego lądowania w zbożu (lub innych uprawach) po model udaje się jedna osoba.
 8. Podczas organizowania przez Aeroklub Lubelski oficjalnych zawodów i imprez zabrania się wykonywania jakichkolwiek lotów bez uzgodnienia z organizatorem.
 9. Osoby zakłócające porządek na lądowisku będą z niego usuwane.
 10. Zabrania się pilotowania modeli pod wpływem alkoholu, narkotyków i leków upośledzających zdolności psychomotoryczne organizmu.
 11. Każdy zabiera swoje śmieci do domu.
 12.  

III. Bezpieczeństwo – loty

 1. Władze Aeroklubu Lubelskiego, na wniosek Sekcji Modelarskiej, mają prawo zakazać lotów modelarzowi-uczniowi, modelarzowi lub jego gościom, gdy stwarza on jakiekolwiek zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia innych użytkowników lotniska Radawiec lub jego bliskiego otoczenia.
 2. Statki powietrzne: szybowce, samoloty, śmigłowce, motolotnie i spadochroniarze zawsze mają pierwszeństwo drogi. Ustępuj im z kursów kolizyjnych. Wlatywanie modelem w strefę startujących szybowców jest KATEGORYCZNIE ZAKAZANE.
 3. Nowo przyjeżdżający modelarz ma obowiązek zapoznać się z częstotliwościami i kanałami wszystkich wcześniej przybyłych modelarzy. W przypadku posiadania aparatury nadawczo odbiorczej w systemie 2, 4 GHz modelarz ma obowiązek wykonania testu zasięgu przed rozpoczęciem wykonywania lotów.
  • Jeżeli częstotliwość i kanał, na którym chce latać pokrywa się z już używanym przez modelarza(y) musi zmienić na inny kanał wolny lub ustalić z zainteresowanymi zasady korzystania z tego kanału.
  • Modelarze muszą wzajemnie informować się o chęci włączania nadajnika w celu wykonania lotu, regulacji modelu lub innych czynności powodujących możliwość zakłóceń innych aparatur pracujących na tym samym kanale. Może to zrobić dopiero wtedy, gdy powiadomi modelarza(y) z tym samym kanałem lub upewnią się, że nie spowodują zakłócenia innej pracującej aparatury RC.
 4. Miejsce serwisowe modelarza powinno znajdować się jak najbliżej krawędzi pasa startowego, a najlepiej poza nim. Położenie tego miejsca musi uwzględniać kierunek startów i lądowań modeli tak, aby nie zagrażało bezpieczeństwu obecnych osób, bezpiecznemu wykonywaniu manewrów i samemu modelarzowi.
 5. Nie dopuszcza się do lotów modeli niesprawnych technicznie tj. z niesprawną aparaturą RC, złym wyważeniem , uszkodzeniami konstrukcji modelu uniemożliwiający poprawny i bezpieczny lot itp.
 6. Piloci modeli zajmują miejsca jak najbliżej krawędzi pasa lotniska modelarskiego i po tej samej stronie pasa lądowiska. Piloci powinni stać w takiej odległości od siebie by mogli informować się bez przeszkód o zaistniałych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu lotów. Zabrania się ustawiania pojazdów w sposób kolidujący ze strefą wyznaczoną przez p.o kierownika lotów do bezpiecznego ich wykonywania.
 7. Przed startem należy obowiązkowo sprawdzić poprawność działania wszystkich mechanizmów modelu.
 8. Start należy wykonać w sposób bezpieczny i nie stwarzający zagrożenia dla osób postronnych.
 9. Start bezpośrednio ze strefy serwisowej jest zabroniony, z wyjątkiem modelarzy-osób niepełnosprawnych, które muszą zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na pozostałych użytkowników lotniska modelarskiego.
 10. Należy unikać latania ponad płytą główną lotniska Radawiec. Dopuszcza się przeloty ponad lotniskiem wyłącznie w celu wykonania bezpiecznego startu i lądowania. Dopuszcza się wykonanie lądowania awaryjnego w obrębie tego obszaru. Należy natychmiast usunąć z niego model po zakończeniu lądowania oraz w przypadku np. rozbicia modelu w skutek awarii.
 11. Zabrania się latania ponad widzami, miejscami serwisowymi , zaparkowanymi samochodami.
 12. Zabrania się lotów nad zabudowaniami sąsiadującymi z lotniskiem modelarskim.
 13. Modelarz ma obowiązek wykonać lot bezpiecznie, nie narażając życia, zdrowia i majątku innych modelarzy i osób postronnych.
 14. Podejście do lądowania i samo lądowanie należy przeprowadzić w sposób bezpieczny, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ludzi, pojazdy i przeszkody terenowe.
 15. Modele z silnikami benzynowymi o pojemności powyżej 35 cm mogą wykonywać loty jedynie pojedynczo i od godz. 9.00 do zachodu słońca. Strefę lotów wyznacza w danym momencie najstarsza stażem z przebywających osób będących członkiem Aeroklubu Lubelskiego lub osoba, która pełni obowiązki kierownika lotów.
 16. W przypadku jednocześnie odbywającego się szkolenia lotniczego wykonujący loty ma obowiązek korzystania z pomocy kolegów będących na lotnisku jako obserwatorów i dostosowania planu lotu do aktualnych warunków w celu bezpiecznego wykonania lotu.
 17. W czasie startów i lądowań statków powietrznych na pasie głównym lotniska Radawiec wykonujący loty modelem ma obowiązek oddalić model jak najbardziej to możliwe od strefy startu statków powietrznych lub zakończyć wykonywanie lotu.
 18. W przypadku nieodpowiednich warunków do wykonywania jednocześnie lotów modelami i szkolenia szybowcowego zobowiązuje się modelarza obecnego na lotnisku modelarskim do skontaktowania się z instruktorem szkolenia i ustalenia warunków lotów modelami. W takim przypadku wszyscy korzystający z lotniska modelarskiego są zobowiązani do ciągłej obserwacji sytuacji na lotnisku Radawiec.
 19.  

IV. Wypadki, kraksy i szkody

 1. Za szkody na ciele i mieniu odpowiada tylko sprawca zdarzenia. Sprawcą jest osoba lub ich grupa, która w wyniku: zlekceważenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, przypadkowej awarii sprzętu RC lub nieumiejętnego posługiwania się nim, nie przestrzegania regulaminu lotniska modelarskiego, zarządzeń władz Aeroklubu Lubelskiego i sekcji modelarskiej lub innych przepisów i praw obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, spowodowała szkodę.
 2. Obowiązkiem modelarza jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej obejmującego ewentualne szkody wynikłe z faktu pilotażu modeli RC.
 3.  

V. Przepisy końcowe

 1. Aeroklub Lubelski i Sekcja Modelarska Aeroklubu Lubelskiego nie ponoszą odpowiedzialności za czyny i ich skutki , osób fizycznych i prawnych, które będą użytkować lotnisko modelarskie bezprawnie lub w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem.
 2. Podczas treningów zawodniczych reprezentantów sekcji, wszyscy inni modelarze mają obowiązek zwolnić kanały na, których będzie trenować kadra.
 3. Dyrekcja Aeroklubu Lubelskiego i Zarząd Sekcji Modelarskiej zastrzega sobie prawo do wydawania decyzji w sprawie zakazu wykonywania lotów przez poszczególnych modelarzy. Będzie to podyktowane bezpieczeństwem i zachowaniem porządku na terenie lotniska modelarskiego. W przypadku osób kilkakrotnie naruszających regulamin lotniska modelarskiego i bezpieczeństwo wykonywania lotów Zarząd Sekcji Modelarskiej skieruje do Zarządu Aeroklubu wniosek o wykluczenie z grona Członków AR ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Koszty utrzymania lotniska modelarskiego ponosi Aeroklub Lubelski.
 5. Osoby, które nie podpiszą powyższego regulaminu nie będą dopuszczone do lotów modelarskich na terenie lotniska Radawiec.
 6. Sprawca wypadku, kraksy lub szkody, w wyniku którego uszczerbku doznały osoby trzecie ma niezwłoczny obowiązek powiadomić  o tym  Dyrektora Aeroklubu.

 

Zarząd Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Lubelskiego